Česky English

Společnost pro FSU, o. s. Jihlava

vyhlašuje v rámci 56. festivalu sborového umění Jihlava 2013

XII. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2014

Poslání soutěže :

Pořadatelé si kladou za cíl vyvolat a podpořit vznik nových děl, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecké soubory.

Soutěžní řád :

Čl. 1.

Skladatelé bez omezení věku a národnosti mohou zadat do soutěže své skladby pro smíšené, ženské nebo dívčí, mužské sbory a cappella, nebo sdoprovodem klavíru nebo jednoho melodického nástroje (flétna, housle, violoncello, …), případně kombinací obou, komponované na libovolný text především včeštině, slovenštině nebo latině, popřípadě vjiných jazycích.

Texty vjazycích používajících jiné písmo než latinku musí být podloženy fonetickým přepisem vlatince (včetně jmen autorů hudby a textu) a doplněny orientačním překladem do češtiny nebo angličtiny.

Čl. 2.

Požadované trvání skladby, nebo cyklu, je maximálně do 8 minut.

Čl. 3.

Každý autor může zadat do soutěže jednou skladbu, jež nebyla dosud oceněna vžádné soutěži ani komerčně publikována vČR ani v zahraničí. Tuto skutečnost autor doloží čestným prohlášením vjazyce českém nebo anglickém.

Čl. 4.

Skladba musí být zaslána poštou v 6 exemplářích ve formátu A4 (dobře čitelné rukopisy, resp. jejich kopie nebo počítačové výtisky) na adresu: Společnost pro FSU, o.s., Lesní 5, 586 03 Jihlava, Česká Republika.

Demo nahrávka soutěžní skladby vítána.

 

Čl. 5.

Skladba musí být zaslána pořadateli soutěže do 31. října 2013 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Čl. 6.

Soutěž je anonymní.

Skladba musí být označena pouze heslem. Autor přiloží ksoutěžní skladbě zalepenou obálku snadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby, do které vloží údaje obsahující jméno, příjmení, poštovní a emailovou adresu, eventuálně další kontaktní údaje autora.

Čl. 7.

Zaslané rukopisy, kopie nebo počítačové výtisky zůstávají majetkem pořadatele soutěže. Autor zasláním automaticky potvrzuje souhlas srozmnožením své skladby pro případné nastudování i smožným nekomerčním vydáním pro FSU Jihlava.

Čl. 8.

Skladby, jež nesplní kteroukoli zpodmínek uvedených včl. 1. - 7. nebudou do soutěže přijaty.

Čl. 9.

Pořadatel soutěže vypisuje ceny:

I. cena 12 000 Kč

II. cena 5 000 Kč

III. cena 3 000 Kč

Snahou pořadatele je, aby vítězné skladby byly provedeny na některém následujícím ročníku Festivalu sborového umění vJihlavě.

Čl. 10.

Zaslané skladby posoudí odborná porota, jež si vyhrazuje právo neudělit kteroukoli zcen. Současně může doporučit skladby kprovedení vbudoucnu, případně je dle možnosti ocenit menší finanční částkou.

Čl. 11.

Přesné a úplné podmínky soutěže včeštině a angličtině jsou kdispozici také na webové stránce FSU - http://www.fsujihlava.com/ nebo na stránkách NIPOS http://www.nipos-mk.cz/ . Vpřípadě nejasnosti nebo víceznačnosti výkladu je rozhodující česká verze.

Čl. 12.

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na 57. ročníku FSU Jihlava.

Kontaktní adresa:

Společnost pro FSU, o.s.

Lesní 5

586 03 Jihlava