Česky English

 

57. festival sborového umění Jihlava 2014

 

pořádá za finanční podpory statutárního města Jihlavy, Ministerstva kultury ČR a Kraje Vysočina

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu-Artama Praha a Společnost pro FSU, o.s. Jihlava

 

Festival se koná pod záštitou

ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana,

hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a

primátora statutárního města Jihlava Ing. Jaroslava Vymazala,

 

 

 

Program festivalu

 

pátek 6. 6. 2014

 

19:00 hod. - 1. festivalový koncert

kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul., Jihlava

Chorbell Hradec Králové

Gentlemen Singers Hradec Králové

Appassionato Targoviste (Rumunsko)

spojené sbory a Filharmonie G. Mahlera, Jihlava

 

19:00 hod. -   doprovodný koncert

kostel sv. Františka Serafínského, Golčův Jeníkov

Komorní sbor IPavska Vipava (Slovinsko)

 

 

sobota 7. 6. 2014

 

10:55 hod. - soutěž komorních pěveckých sborů

Dům kultury, Tolstého 2, Jihlava

10:55            zahájení                              

11:00 – 11:20 – Gaudeamus Brno  

11:20 – 11:40 – SPS Gymnázia Orlová

11:40 – 12:00 – Luscinia Opava

12:00 – 12:20 – VUS Pardubice  

12:20 – 12:40 – přestávka

12:40 – 13:00 – Luscinia Ústí nad Labem  

 

10:55 hod. - Sbormistrovský seminář

Dům kultury, Tolstého 2, Jihlava

lektor: Mgr. Jaroslav Brych

                                        

15:00 hod. – Odpolední koncert

Masarykovo náměstí, Jihlava

Vocatus Ecumenicus Jimramov

Čech a Lech Humpolec

Mladost Brno

Appassionato Targoviste (Rumunsko)

                                   

19:00 hod. – 2. festivalový koncert

Dům kultury, Tolstého 2, Jihlava

vyhlášení výsledků 12. mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2014

Cancioneta Praga, Praha

vyhlášení výsledků soutěže komorních                pěveckých sborů

vystoupení vítězů

Komorní sbor IPavska Vipava (Slovinsko)

 

 

neděle 8. 6. 2014

 

10:00 hod. - 3. festivalový koncert

Park G. Mahlera, Jihlava

Komorní sbor IPavska Vipava (Slovinsko)

Appassionato Targoviste (Rumunsko)

 
57. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2014
6.–8. června 2014, Jihlava

Festival pořádá zpověření aza finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA Praha aSpolečnost pro FSU, o. s., Jihlava.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Jedná se o prestižní přehlídku sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.
57. ročník Festivalu sborového umění Jihlava 2014 je koncipován jako přehlídka pěveckých sborů doplněná o mezinárodní soutěž komorních sborů. Snahou pořadatele je uskutečnit tzv. „satelitní“ koncerty ve městech a obcích kraje Vysočina a doprovodné festivalové koncerty v Jihlavě předcházející i následující vlastnímu festivalovému dění.
Součástí festivalu bude prezentace výsledků současného i předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů. Předpokládá se, že i na 57. ročníku festivalu budou některé z oceněných skladeb uvedeny účinkujícími sbory.
V rámci 57. ročníku FSU budou vyhlášeny výsledky XII. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2014. Festival bude v nadcházejícím Roce české hudby výrazně orientován na české autory.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Zájemci o účast na festivalu zašlou přihlášku s uvedením volby do soutěžní či nesoutěžní (přehlídkové) části festivalu na adresuNIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem:dankova@nipos-mk.czdo 28. 2. 2014. Soutěž se řídí soutěžním řádem, který je samostatnousoučástí propozic(viz IV a). Pravidla pro sbory hlásící se do nesoutěžní – přehlídkové části jsou uvedena v bodu IVb.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
57. ročník festivalu budou tvořit tři festivalové koncerty v Jihlavě a soutěž komorních sborů. V přehlídkové (nesoutěžní) části vystoupí zahraniční pěvecké sbory, ale též tuzemské sbory, které zvítězily v minulých soutěžních ročnících, případně další vynikající domácí sbory. Předpokládá se, že na některém z festivalových koncertů bude spoluúčinkovat Filharmonie Gustava Mahlera. Na druhém festivalovém koncertu budou vyhlášeny výsledky soutěže.
Řízením příprav festivalu je pověřen festivalový výbor.
Česká veřejnost bude o festivalu informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), na webových stránkách Společnosti pro FSU, o. s. Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) av katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (http://festivaly.ucps.cz).
Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) av anglické ročence British and International Music Yearbook 2014.

IV. VÝBĚR A HODNOCENÍ
Festivalový výbor posoudí došlé přihlášky, provede výběr pěveckých sborů do přehlídkových koncertů ido soutěže as jeho výsledkem seznámí všechny přihlášené sbory. Sbory následně obdrží časový harmonogram a další podrobnosti. Vybraným sborům do přehlídkové části může být po vzájemné dohodě zaslána k nastudování některá z oceněných skladeb ze skladatelské soutěže.

a) Mezinárodní soutěž pěveckých sborů.Průběh soutěže a kritéria hodnocení jsou uvedena v samostatné kapitole níže (viz Mezinárodní soutěž pěveckých sborů FSU Jihlava 2014 –soutěžní řád).

b)Dopřehlídkové částiFSU se mohou přihlásit české i zahraniční pěvecké sbory, které dosáhly prokazatelných úspěchů v tuzemsku či zahraničí. Sbory zašlou stručné informace (charakteristiku sboru, počet členů, adresu, kontakty, CV sbormistra, návrh programu s duchovní i světskou tematikou), DVD nahrávku nebo odkaz na obrazový záznam na veřejně přístupné síti na adresu:NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem:dankova@nipos-mk.cz.
Pořadatelé umožní vybraným sborům vystoupit se svým programem v rámci některého z večerních festivalových koncertů v Jihlavě, případně též v blízkém okolí.Maximální časový limitvystoupení přehlídkových (nesoutěžních) sborů je30 minut. Dramaturgie programu českých přehlídkových sborů by měla mimo jiné přinést i skladby soudobých autorů či skladatelů 20. století. Program zahraničních pěveckých sborů by měl seznámit české publikum se sborovou tvorbou dané země is jejími současnými skladatelskými trendy. Všechny přehlídkové sbory zašlou návrh programu s duchovní tematikou a návrh programu se světskou tematikou.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Festival je financován na základě vícezdrojového principu. Hlavním zdrojem příjmu jsou neinvestiční dotace a příspěvky Ministerstva kultury, statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina. Podmínky účasti sborů v přehlídkové části budou upřesněny v oficiálním pozvání.
V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen nebo může být i odvolán.

Zpracovala Iva Daňková
NIPOS-ARTAMA, říjen2013

 

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů FSU Jihlava 2014
soutěžní řád
Termín: 7. června 2014
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava

Soutěžní řád:
• Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 30 členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.
• Pořadatelé mohou z kapacitních a ekonomických důvodů omezit počet soutěžících sborů.
• Celkový časový limit soutěžního programu je 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné.
• Soutěž je veřejná.
• Soutěžní klání proběhne v sobotu 7. června, vyhlášení výsledků soutěže na některém z následujících koncertů. Rozborový seminář bude v sobotu 7. června odpoledne.
• Novinková skladba bude hodnocena jako anonymní (v programu bude uveden název skladby a číselný kód).
• Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli.
• Novinková skladba bude hodnocena samostatně.

Skladba soutěžního programu:

1. Novinková skladba– tímto pojmem se rozumí buďto:
− skladba českého skladatele na libovolný text a cappella nebo s doprovodem 1–2 nástrojů, dosud v ČR neprovedená (sbor si zajistí skladbu sám, např. oslovením vybraného hudebního skladatele, a doloží čestným prohlášením, že skladba nebyla dosud v ČR provedená);
− nebo skladba ze skladatelské soutěže FSU, dosud v ČR neprovedená (soupis dosud v ČR neprovedených skladeb je zveřejněn nawww.fsujihlava.com).

2. Volný výběr skladebacappella nebo s doprovodem 1–2 hudebních nástrojů do časového limitu (upřednostňují se skladby autorů 20. a 21. století a jubilujících autorů v rámci Roku české hudby).

Kritéria hodnocení:
a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;
b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;
c) celkový umělecký dojem — výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem;
d) celkový výsledný dojem z provedení novinkové skladby.

Porota:
Soutěžní vystoupení hodnotí pětičlenná odborná porota jmenovaná pořadateli, složená z českých, případně i zahraničních odborníků. Hodnotí bodově jednak celkovou interpretační úroveň sboru (dle bodů a–c kritérií hodnocení) a zvlášť provedení novinkové skladby (dle bodu d kritérií hodnocení);

Ceny:
Podle výsledku soutěžního výkonu může odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Samostatně budou oceněny tři nejúspěšnější novinkové skladby. Mohou být uděleny i zvláštní ceny.
Snahou pořadatele je zajistit finanční ohodnocení vítězných sborů.
Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů v příštích letech.

Finanční podmínky pro české sbory:‚
Předpokládá se účastnický poplatek do výše 300 Kč za člena. Výše poplatku bude upřesněna v dohodě o účinkování sboru, která bude rozesílána v průběhu měsíce dubna. Pořadatelé poskytnou ubytování a příspěvek na dopravu, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb. V případě ekonomických potíží bude některá z uvedených služeb omezena.

Přihlášky:
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu:NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem:dankova@nipos-mk.cz. Formulář přihlášky bude ke stažení nawww.nipos-mk.cznebowww.fsujihlava.com.
Termínpro podání přihlášek:28. únor 2014.

Do 28.března 2014:
• bude přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži;
• přijatým sborům budou sděleny další podrobnosti;
• sborům, které o to požádají, budou zadány k provedení na základě jejich vlastního výběru vítězné skladby z minulých ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže, které ještě nebyly provedeny a zazní tak ve festivalové premiéře.

Zpracovala Iva Daňková
NIPOS-ARTAMA, říjen2013